Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

1. BEVEZETÉS 
Jelen Adatvédelmi tájékoztató és felhasználási feltételek a személyes adatoknak a Culture Plus Egyesület által üzemeltetett http://frissujsag.ro weboldallal kapcsolatos adatok kezelése tárgyában ad tájékoztatást az érintettek részére.
A Culture Plus Egyesület az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 
Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül a Culture Plus Egyesület, román jogi személy, székhelye: Szatmárnémeti, Closca sugárút 1 szám, 17-es tömb, 129-es ajtó, Szatmár megye, Románia; adószám: 39585350. 
Adatkezelés: A Culture Plus Egyesület a személyes adatokat más adatkezelőnek nem továbbítja. 
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a Culture Plus Egyesület, -el kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi; 
Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai, technológiai jellegű feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásakor alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint a művelet végzésének helyétől; 
A személyes adatok címzettje: A Culture Plus Egyesület, megbízottai valamint Adatfeldolgozói. 
A személyes adatok védelme: A Culture Plus Egyesület, az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
Érintettek:  A www.frissujsag.ro honlap látogatói

3. A WWW.FRISSUJSAG.RO WEBOLDALON FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK 
Adatkezelési tevékenység: 
1. a látogató adatainak rögzítése és nyilvántartása. 
2. hírlevél küldése a www.frissujsag.ro weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatosan. 
Az adatkezelés célja: 
1. a honlap használata során keletkezett személyes adatok kezelése. 
2. külön hozzájárulás alapján hírlevél küldése a www.frissujsag.ro weboldalon elérhető tartalommal kapcsolatosan. 
3. külön hozzájárulás alapján reklám, célirányos reklám, egyéb marketing célok. 
4. külön hozzájárulás alapján honlap böngésző tevékenység feltérképezése. 
Adatkezelés jogalapja: 
a látogató külön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. 
Kezelt személyes adatok: 
1. a honlap használata során kezelt személyes adatok: IP cím, látogatás időpontja, „sütik” (cookie-k). 
2. hírlevélre történő feliratkozás esetén: e-mail cím. 
Az adatkezelés időtartama:  
A hozzájárulás visszavonásáig. 
Adatok forrása: 
A látogatók.


4. SÜTIK 


A Culture Plus Egyesület az alábbi „sütiket” (cookie-kat) használja az alább meghatározott célokból: 
Munkamenet sütik: 
Biztosítják a honlap működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön a honlapot böngészhesse. Ezek a sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. 
Látogatás elemző sütik: 
A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált honlap felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy az üzemeletető a www.frissujsag.ro honlapot a látogatók elvárásainak megfelelően alakíthassa. 
Nyilvántartásra kerül a honlapra látogatók száma, a megtekintett oldalak száma, a látogatók honlapon kifejtett tevékenysége (pl.: mely oldalakra vagy fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran keresik fel újra a honlapot. 
A látogatók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. (további információkért kattintson a https://analytics.google.com honlapra.) 
Nyomon követési és hirdetési sütik: 
Ezek a sütik feltérképezik az Ön böngésző tevékenységét a www.frissujsag.ro honlapon és így olyan személyre szóló hirdetési tartalmak jelenhetnek meg az Ön számára, amelyek iránt valószínűleg érdeklődik. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A honlaphoz való hozzáférést nem befolyásolja, ha ezen sütik használatához nem járul hozzá.
A harmadik fél által küldött sütik (Google AdWords, Facebook) ugyanezen célt szolgálják. Ezen sütik révén a harmadik fél statisztikákat készít, és személyre szabott ajánlatokat jelenít meg, amikor Ön más weboldalakra látogat. Az ilyen típusú sütik használatakor a harmadik fél adatvédelmi szabályzata az irányadó. 
Harmadik fél honlapjának hirdetési helyén találkozhat honlapunkra irányító reklámokkal. Ezeket a reklámokat a Friss Press Kft. partnerei helyezik el a felhasználói felületen. Ezek a partnerek kezelik az ilyen reklámfelületről küldött sütik által gyűjtött információkat.


5. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK 

Tájékoztatás: 
A Culture Plus Egyesület a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően, a jogszabályokban meghatározottak szerint, kérés esetén az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. 
Hozzáférés: 
Az érintett jogosult arra, hogy Culture Plus Egyesület-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatait kezelik vagy sem, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy kérés esetén a személyes adataihoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 
Hozzájárulás visszavonása: 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Helyesbítés: 
Az érintett kérheti, hogy a Culture Plus Egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki. 
Törlés: 
Az érintett kérheti, hogy a Culture Plus Egyesület indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabály által meghatározott esetekben van lehetőség. 
Korlátozás: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Culture Plus Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha 
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg a Culture Plus Egyesület ellenőrzi a személyes adatok pontosságát). 
2. a Culture Plus Egyesület-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
3. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg megállapításra nem kerül, hogy az érintett jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Culture Plus Egyesület jogos indokaival szemben). 
Hordozhatóság: 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, az érintett pedig jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Culture Plus Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Culture Plus Egyesület.-et. Ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a Culture Plus Egyesület-től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Jogorvoslat: 
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóságnál (www.dataprotection.ro). 
Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a panasz benyújtását megelőzően a Culture Plus Egyesület adatvédelmi tisztviselőjéhez forduljon és a Culture Plus Egyesület adatkezelését érintő problémát nála is jelezze.

6. KÉRELEM BENYÚJTÁSA, KEZELÉSE 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeiket az alábbi módokon nyújthatják be: 
1. postai úton, a Szatmárnémeti, Closca sugárút 1 szám, 17-es tömb, 129-es ajtó, Szatmár megye, Románia címen. 
2. elektronikus úton a [email protected] e-mail címen. 
3. telefonon a +4 0261 712 024 alapdíjas telefonszámon. 
Az Culture Plus Egyesület az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről vagy annak elmaradásának okairól. 
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a Culture Plus Egyesület a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Szóbeli tájékoztatás az érintett személyazonosságának igazolása esetén adható.
 
7. ADATFELDOLGOZÓ 
A Culture Plus Egyesület az adatkezeléssel összefüggésben adatfeldolgozót vehet igénybe. Ebben az esetben az adatkezelést a Culture Plus Egyesület nevében és utasítása szerint az adatfeldolgozó végzi. 
A Culture Plus Egyesület kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
Az adatfeldolgozó a Culture Plus Egyesület előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

8. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁT FELÜGYELŐ NEMZETI HATÓSÁG ELÉRHETŐSÉGE 
Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România 
Telefonszám: +40.318.059.211 +40.318.059.212 
Fax: +40.318.059.602 
Email: [email protected] 
Honlap: www.dataprotection.ro 

9. AZ ÉRINTETT NYILATKOZATAI 
Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 
Kijelentem, hogy az adatkezeléshez történő, alábbi hozzájárulások vagy a hozzájárulások elutasítása tárgyában hozott döntéseimet a fenti Adatkezelési tájékoztató alapján hoztam meg. 
Hozzájárulásom a személyes adatok kezeléséhez önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozat. 
Kijelentem, hogy megadott személyes adataimat kifejezetten abból a célból bocsátottam a Culture Plus Egyesület rendelkezésére, hogy a Culture Plus Egyesület által üzemeltetett www.frissujsag.ro weboldallal kapcsolatosan: 
1. a honlap használat során keletkezett személyes adataimat kezelje. 
2. opcionálisan megadható személyes adatok tekintetében a felhasználói élmény növelése érdekében a megadott személyes adataimat kezelje. 
3. külön hozzájárulásom esetén reklám, célirányos reklám, egyéb marketing tevékenységet végezzen. 
4. külön hozzájárulásom esetén hírleveleket küldjön.

Cookie-k használata